HOTĂRÂRE

Nr. 30 din 26.02.2010

privind soluționarea unei plângeri prealabile a

Societăţii Comerciale Ropharma S.A

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 637/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza plângerii prealabile depuse de către Societatea Comercială Ropharma S.A;

Văzând raportul de specialitate nr. 637/2010 al Direcției juridice, precum și raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se respinge, ca neîntemeiată, plângerea prealabilă formulată de către Societatea Comercială Ropharma S.A. împotriva Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 191/26.11.2009 pentru revocarea unui acord privind închirierea unui teren din patrimoniul Judeţului Neamţ, întrucât aceasta a fost adoptată cu respectarea competenţelor materiale reglementate de actele normative în materie.

Art.2: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI,

    Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR