HOTĂRÂRE

Nr.30 din 30.12.2012

privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Neamţ

 

      Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art. 15 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr. 673/2002,  ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată şi ale Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 3.300/2012 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

     Văzând raportul de specialitate nr. 3.300/2012 al Serviciului juridic contencios, relaţii publice, precum ş raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

În temeiul dispoziţiilor art. 13, ale art. 54 coroborate cu cele ale art. 98 ş ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ş completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Se modifică anexa nr. 5- Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti” la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 71/2008, cu modificările ulterioare, în sensul înlocuirii în componenţa acestei comisii a domnului Valerică Frăţilă cu doamna Maria-Elena Bocancea.

Art.2: Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 90/2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii domnului Valerică Frăţilă cu doamna Maria-Elena Bocancea, ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Al.Roşca” Piatra-Neamţ.

Art.3:Se modifică  art.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 111/2008 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii în componenţa acestui organism a domnului Valerică Frăţilă  cu domnul Cristian Petrovici.

Art.4: Se modifică  art.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 64/2010 privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Cuiejdel”, în sensul înlocuirii domnului Valerică Frăţilă  cu doamna Maria-Elena Bocancea, ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrulConsiliului de Administraţie al Asociaţiei.

Art.5: Se modifică  art.1, alin.(1) la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 111/2010 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Sanatoriului de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală ”Dr. Dimitrie Cantemir” Bălţăteşti, în sensul înlocuirii în componenţa acestui organism a domnului Valerică Frăţilă  cu doamna Maria-Elena Bocancea.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi  prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

 

 

                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                            Cristina MITITELU