HOTĂRÂRE
Nr. 30 din 29.03. 2013
privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Decebal Arnăutu

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 519/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.99/2013 a Alianţei Electorale Populare Progresiste Europene Liberale şi nr.9/2013 a Partidului Democrat Liberal- Organizaţia Judeţeană Neamţ;
Văzând referatul constatator nr. 519/2013, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Decebal Arnăutu, ca urmare a pierderii calităţii de membru al Partidului Democrat Liberal pe a cărui listă a fost ales.
Art.2: Se declară vacant locul de consilier judeţean ocupat de persoana de la art. 1.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU