ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 30  din  31  martie 2014

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 228/2013 privind numirea comisiilor de examinare pentru concursurile/examenele de ocupare a unor  funcţii de şef secţie, şef laborator şi şef serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.101/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale la Consiliul Judeţean Neamţ pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ şi Spitalul de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman şi ale Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr.1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 3437/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judetean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 5453/2014 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 3437/2014 al Biroului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.91, alin.(5), lit.a), pct. 3 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.I.  Se modifică pct. 1.9 al art.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 228/2013 privind numirea comisiilor de examinare pentru concursurile/examenele de ocupare a unor funcţii de şef secţie, şef laborator şi şef serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

1.9 Şef Serviciu Medicină Legală:

– Preşedinte: –  dr. Alexandru Juncu – director medical;

– Membri:   – dr. Diana Bulgaru Iliescu, medic primar medicină legală- Institutul de Medicină Legală Iaşi;

                   – dr. Maria Temeş – medic primar medicină legală – Spitalul Judeţean de urgenţă Piatra Neamţ;

                   – dr. Radu Maxim – medic primar medicină legală- reprezentantul Colegiului Medicilor Neamţ;

                   – dl. Dan-Vasile Constantin- reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ.

– Secretar: – dr. Mircea Buganu – medic primar chirurgie generală.”

Art.II:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

                 Contrasemnează

                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                             Daniela SOROCEANU