ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 30 din  25 februarie 2016

privind aprobarea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării unor construcţii aflate

în patrimoniul Judeţului Neamţ

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale şi ale Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.555/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 145/2016 a Liceului Tehnologic Special Ştefan cel Mare;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 555/2016 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Serviciului patrimoniu, adresa nr. 70/2016 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Neamţ în domeniul privat al acestuia, a bunurilor având o valoare de inventar de 28.345,00 lei şi datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi demolarea  bunurilor de la art. 1 de către administratorul acestora, respectiv Liceul Tehnologic Special Ştefan cel Mare.

(2) Se mandatează directorul Liceului Tehnologic Special Ştefan cel Mare să semneze şi să obţină, în numele proprietarului imobilului, toate documentele aferente autorizării executării lucrărilor de demolare.

Art.3: Serviciul patrimoniu, Direcţia generală buget finanţe şi Liceul Tehnologic Special Ştefan cel Mare vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relaţia cu consilierii judeţeni, monitorul oficial al judeului şi gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 30 .PDF