ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului de interes regional „Șansa la educație, viitor asigurat” (SEVA)

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.24.605/2016 a domnului Laurențiu-Cristinel Dulamă, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.14.400/2016 a Inspectoratului Școlar Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 24.605/2016 al Serviciului turism, Direcției generale buget finanțe şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 87, art. 91, alin.(1), lit.„e”, alin.(3), lit.„d” alin.(5), lit.„a”, pct.1, alin. (6), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Asociația Română de Literație Iași, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și Inspectoratul Școlar Județean Harghita pentru realizarea proiectului de interes regional „Șansa la educație, viitor asigurat” (SEVA), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a proiectului prevăzut la alin.(1) este de 9.278.153,80 lei, din care Județul Neamț va angaja cheltuieli în valoare de 710.583,20 lei, cu o contribuție proprie de 2%, în sumă de 14.211,66 lei.

Art.2: În mod corespunzător, pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.296/2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului de interes regional „Șansa la educație, viitor asigurat” (SEVA) se abrogă.

Art.3: Serviciul turism din cadrul Direcției proiecte și programe de dezvoltare județeană va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

P. PREŞEDINTE

 VICEPREȘEDINTE

  Ion ASAFTEI

 

 

                                                                                                         Contrasemnează:

                                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                     Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr. 300

Din 16 decembrie 2016