ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                    

HOTĂRÂRE

 

privind completarea comisiei de validare

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.25.132/2016 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.25.132/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 31 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 90 şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se completează Comisia de validare a Consiliului Judeţean Neamţ, constituită potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 135/2016, cu completările ulterioare, în sensul înlocuirii în componenţa acesteia a domnului Dănuţ Andruşcă cu domnul Adrian Bourceanu.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Contrasemnează:

                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                            Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.302

Din 22 decembrie 2016