ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind validarea unor mandate de consilier judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;

Examinând expunerea de motive nr.25.143/2016 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.1247/2016 a Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.25.143/2016 al Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, precum şi procesul verbal nr. 25.290/2016 al Comisiei de validare;

           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 89, 90 coroborate cu prevederile art. 31 precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se validează mandatele de consilier judeţean ale domnului Ilie APOSTOAE şi domnului Dragoş-Nicolae ANDONI.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ:

                                                             SECRETARUL  JUDEŢULUI

 Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.305

Din 22 decembrie 2016