ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                                                                       CONSILIUL  JUDEŢEAN               

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 140/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 15 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr. 673/2002;

Examinând expunerea de motive nr. 25.148/2016 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.25.148/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

     Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 54 coroborate cu cele ale art.98 şi ale art. 97 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se modifică anexa nr.1 – Comisia buget, dezvoltare economico-socială şi administrarea patrimoniului judeţului – la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii în componenţa acestei comisii a domnului Dănuţ Andruşcă cu doamna Olga Nistor.

Art.2: Se modifică anexa nr.2 – Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii în componenţa acestei comisii a domnului Dan Manoliu cu domnul Dragoş-Nicolae Andoni.

Art.3: Se modifică anexa nr.4 – Comisia de învăţământ, sănătate,cultură, protecţie socială şi familie, activităţi sportive şi de agrement – la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii în componenţa acestei comisii a doamnei Olga Nistor cu domnul Vasile Murariu.

Art.4: Se modifică anexa nr.5 – Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti – la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii în componenţa acestei comisii a domnului Vasile Murariu cu doamna Olga Nistor şi a domnului Dănuţ Andruşcă cu domnul Ilie Apostoae.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                                                                                               Contrasemnează:

                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                         Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.306

Din 22 decembrie 2016