ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                          

HOTĂRÂRE

 

privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Neamţ aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

 

    Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.25.063/2016 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 3.100, nr.15.075, nr.15.235, nr.9.138, nr.6.564, nr.3.831, nr.571, nr.1.194, nr.1.191, nr.4.893 şi nr.15.346/2016 ale Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, precum şi în baza adreselor nr.304, nr.2.931, nr.2.865 şi 2.938/2016 ale Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului;

Văzând raportul de specialitate comun nr.25.063/2016 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, Direcţiei investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană şi Direcţiei arhitect şef, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit. b) şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă acordarea unui sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Neamţ, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe, Direcţia investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană şi Direcţia arhitect şef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                              CONTRASEMNEAZĂ:

                                           SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                        Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamţ

Nr.307

Din 22 decembrie 2016