ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind soluţionarea unei plângeri prealabile

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.24.893/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza plângerii prealabile nr. 22.358/2016 depuse de Municipiul Roman, reprezentat prin primarul localităţii;

Văzând raportul de specialitate nr. 24.893/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se respinge, ca neîntemeiată, plângerea prealabilă formulată de Municipiul Roman, prin reprezentantul său legal, primarul localităţii, împotriva Hotărârilor Consiliului Judeţean Neamţ nr. 260/2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.253/2016 privind aprobarea unui acord de asociere în vederea organizării unui eveniment de interes  judeţean, nr.263/2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţii „Căsuţe de lemn pentru organizarea de evenimente”, nr.286/2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2016, nr.287/2016 privind aprobarea unei asocieri cu Oraşul Tîrgu Neamţ în vederea realizării unor lucrări de interes public judeţean, nr.288/2016 privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Alexandru cel Bun în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean, nr.289/2016 privind asocierea Judeţului Neamţ cu Oraşul Tîrgu Neamţ în vederea organizării Zilelor „Ion Creangă”- ediţia a XXI-a, nr.290/2016 privind aprobarea unei asocieri cu Oraşul Tîrgu Neamţ în vederea organizării celei de-a V-a ediţii a Festivalului Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou, nr.291/2016 privind aprobarea unei asocieri cu Oraşul Bicaz în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean, întrucât acestea au fost adoptate cu respectarea competenţelor materiale reglementate de actele normative în materie.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                CONTRASEMNEAZĂ:

                                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI,

                                                  Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.308

Din 22 decembrie 2016