HOTĂRÂRE

Nr. 31 din 26.02.2010

privind numirea comisiei pentru evaluarea anuală a managementului Teatrului

Tineretului Piatra Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

             Având în vedere prevederile art. 16 și 38 ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 1540/2010 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 1540/2010 al Biroului Resurse Umane, adresa nr. 913/2010 a Consiliului Judeţean Bacău, precum şi rapoartele de avizare ale comisilor de specialitate;

       În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se numeşte comisia pentru evaluarea anuală a managementului Teatrului Tineretului Piatra Neamţ, în următoarea componenţă:

Preşedinte: – Valerian Percă – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Membri: – Florin Zăncescu – director al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău;

    Carmen Mihalache – redactor-şef la Revista de cultură ”Ateneu” Bacău.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor și instituțiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

     

        Contrasemnează   

 SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                               Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR