HOTĂRÂRE

Nr. 31 din  28.03.2011

privind numirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării  unor terenuri

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.5, alin.(1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 2276/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judetean Neamt;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2276/2011 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală şi al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

În temeiul prevederilor art. 97 şi ale art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1:  (1) Se constituie comisia de negociere a preţurilor de cumpărare a terenurilor din Zona de protecţie cu regim sever a frontului de captare apă F2, sursa de captare a apei Vaduri, comuna Alexandru cel Bun, în următoarea componenţă:

Dan Morar;

Dan Manoliu;

Mircea Ciudin.

 (2) Lista terenurilor pentru care comisia este abilitată să negocieze este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 (3) Secretariatul tehnic al comisiei va fi asigurat de către domnul Dan-Virgil Catzaiti- inspector în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului secretariat şi editarea monitorului oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

            Contrasemnează

                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                       Mihaela IGNATOVICI-LAZĂR