HOTĂRÂRE

Nr. 31 din 30.03.2012

pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării, în anul 2011,                                   a măsurilor/acţiunilor din Programul de gestionare a calităţii aerului în judeţul Neamţ, pentru perioada 2010- 2014

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, şi ale Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului;

Examinând expunerea de motive nr. 2.836/2012 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Judetean Neamt, întocmită în baza adresei nr. 2.095/2012 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2.836/2012 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice şi al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:Se aprobă Raportul privind stadiul realizării, în anul 2011, a măsurilor/acţiunilor dinProgramul de gestionare a calităţii aerului în judeţul Neamţ, pentru perioada 2010- 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

                       Contrasemnează

                                                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                                       Cristina MITITELU