HOTĂRÂRE
Nr.31 din 29.03. 2013
privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Mihai Farcaşanu

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr.3.199/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiei domnului Mihai Farcaşanu, înaintată de Organizaţia Judeţeană Neamţ a Partidului Poporului-Dan Diaconescu prin adresa nr.7/2013;
Văzând referatul constatator nr.3.199/2013, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Mihai Farcaşanu.
Art.2: Se declară vacant locul de consilier judeţean ocupat de persoana prevăzută la art. 1.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU