ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 31 din  25 februarie 2016

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al

Teatrului Tineretului Piatra Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr.2.456/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.157/2016 a Teatrului Tineretului Piatra Neamţ;

         Văzând raportul de specialitate comun nr. 2.456/2016 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Serviciului Resurse Umane, procesul verbal al şedinţei Consiliului administrativ al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ desfăşurată în data de 01.02.2016, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

         În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică statul de funcţii al aparatului de specialitate al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ, aprobat potrivit anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.251/2015 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ, în sensul transformării unui post vacant de actor, studii superioare, grad profesional IA, din cadrul Compartimentului Artistic, prevăzut în statul de funcţii la poz.23, în actor, studii superioare, grad profesional debutant.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 martie 2016, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) Serviciul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi conducerea Teatrului Tineretului Piatra Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului relaţia cu consilierii judeţeni, monitorul oficial al judeţului şi gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU