ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                         

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcţii al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.271/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi ale Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 23.456/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 2.024 şi nr. 2.093/2016 ale Complexului Muzeal Judeţean Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 23.456/2016 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei de management, Hotărârile nr.24 şi nr.25/2016 ale Consiliului de administraţie al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se modifică statul de funcţii al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 251/2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, după cum urmează:

a.      Postul de muzeograf debutant, studii superioare, din cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie Piatra Neamţ, Secţia Muzeală I Piatra Neamţ-Bicaz, poz.8 în statul de funcţii, se transformă în muzeograf, grad profesional II, studii superioare, în vederea promovării titularului postului;

b.     Postul vacant de cercetător ştiinţific, studii superioare, din cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie Piatra Neamţ, Secţia Muzeală I Piatra Neamţ-Bicaz, poz.9 în statul de funcţii, se transformă în cercetător ştiinţific, grad profesional III, studii superioare;

c.      Postul de muzeograf debutant, studii superioare, din cadrul Muzeului Curtea Domnească Piatra Neamţ, Secţia Muzeală I Piatra Neamţ-Bicaz, poz. 12 în statul de funcţii se transformă în muzeograf, grad profesional II, studii superioare, în vederea promovării titularului postului.

Art.2:  Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2017, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Complexul Muzeal Judeţean Neamţ şi Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                            SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                        Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamţ

Nr.310

Din 22 decembrie 2016