ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate

în administrarea Companiei Judeţene APA SERV S.A. Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

Examinând expunerea de motive nr. 23.654/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 36.274/2016 a Companiei Judeţene APA SERV S.A. Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 23.654/2016 al Direcţiei de management şi al Direcţiei generale buget-finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Neamţ în domeniul privat al acestuia, a bunurilor având datele de identificare şi de amplasament prevăzute în anexele nr.1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea bunurilor de la alin. 1 de către Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamţ.

Art.2: Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

                                                                 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

          SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.311

Din 22 decembrie 2016