ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

pentru renunţarea la dreptul de administrare a unui imobil

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare, precum şi ale Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.24.238/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 24.238/2016 al Direcţiei de management, Serviciului turism şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.”c ” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă renunţarea la dreptul de administrare a imobilului situat în localitatea Durău, comuna Ceahlău, constituit în favoarea Consiliului Judeţean Neamţ prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ceahlău nr.18/2010, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 01.02.2017, întrucât scopul preluării în administrare nu poate fi realizat.

(2) Se solicită Consiliului Local al Comunei Ceahlău ca, înlăuntrul termenului prevăzut la alin.(1), să adopte o hotărâre de revocare a dării în administrare a imobilului ce face obiectul prezentei hotărâri.

 Art.2: Serviciul patrimoniu va dispune măsurile de predare a bunului prevăzut la art.1, până la data de 01.02.2017.

Art.3:Se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.52/2010 privind solicitarea de transmitere în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ a unui bun imobil din patrimoniul Comunei Ceahlău, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 01.02.2017.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

                     SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                       Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.312

Din 22 decembrie 2016