ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                           

HOTĂRÂRE

 

privind stabilirea preţului mediu al ierbii obţinută de pe pajişti, valabil pe anul 2017

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 24.477/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 3.320/2016 a Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 24.477/2016 al Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale şi al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se stabileşte preţul mediu pe tona de iarbă obţinută de pe pajişti, valabil pe anul 2017, la valoarea de 30 lei.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                                         Contrasemnează:

                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                  Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.313

Din 22 decembrie 2016