ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, necesare evaluării în lei a arendei achitate în natură, valabile pentru anul 2017

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 24.478/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 3.321/2016 a Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 24.478/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale şi al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se stabilesc preţurile medii la produsele agricole, necesare evaluării în lei a arendei care se achită în natură, valabile pentru anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                                                Contrasemnează:

                                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                          Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.314

Din 22 decembrie 2016