ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

                                     CONSILIUL JUDEŢEAN                                         

           

HOTĂRÂRE

 

privind revocarea dreptului de administrare a unor bunuri proprietatea Judeţului Neamţ aferente proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”

 

     Consiliul Judeţean Neamţ;

       Având în vedere prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 265/2016 privind atribuirea şi încheierea contractului ”Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ” din Zona 4, judeţul Neamţ”;

        Examinând expunerea de motive nr. 24.423/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

       Văzând raportul de specialitate comun nr.24.423/2016 al Serviciului unitatea de implementare a proiectelor, Direcţiei de management şi al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

       Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

       În temeiul dispozitiilor art.91, alin.(1), lit.„c”, alin.(4), lit.„a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Pe data prezentei hotărâri, se revocă dreptul de administrare constituit în favoarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ, asupra bunurilor proprietatea Judeţului Neamţ, aferente proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, cu o valoare totală de 4.908.483,39 lei ( inclusiv T.V.A.), prevăzute în anexele nr.1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) La aceeaşi dată, se revocă dreptul de administrare constituit în favoarea unităţilor administrativ-teritoriale din Zona 4 asupra platformelor de colectare a deşeurilor proprietatea Judeţului Neamţ, aferente proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, cu o valoare totală de 426.169,36 lei ( inclusiv T.V.A.), cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ, precum şi  Serviciul unitatea de implementare a proiectelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, prin încheierea protocoalelor de predare-preluare a bunurilor.

Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător următoarele acte administrative:

        Art.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 97/2015 privind aprobarea transmiterii în administrare temporară către Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ a unor bunuri din patrimoniul Judeţului Neamţ, în sensul diminuării numărului de bucăţi şi a valorii cu bunurile pentru care se revocă darea în administrare;

 

        Anexele nr.1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 123/2015 privind darea în administrare temporară către Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ a unor bunuri aflate în proprietatea Judeţului Neamţ;

        Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.242/2015 privind darea în administrare a platformelor de colectare a deşeurilor realizate în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”;

        Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.213/2016 privind darea în administrare temporară către Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ a unor bunuri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

 

            Contrasemnează:

                                                                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                  Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.316

Din 22 decembrie 2016