ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.279/2016 privind încheierea unor acorduri de parteneriat în vederea realizării unui proiect de interes judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.24.675/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 24.675/2016 al Serviciului programe europene şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

               Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.„b”, alin. (6), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă modificarea acordurilor de parteneriat, anexele nr.1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 279/2016 privind încheierea unor acorduri de parteneriat în vederea realizării unui proiect de interes judeţean, acestea urmând să aibă conţinutul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se rectifică alin.(1) al art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 279/2016 privind încheierea unor acorduri de parteneriat în vederea realizării unui proiect de interes judeţean, urmând ca, în loc de „…Proiectului Operaţional Regional 2014-2020…” să se citească „…Programului Operaţional Regional 2014-2020…”.

Art.2: Serviciul programe europene din cadrul Direcţiei proiecte şi programe de dezvoltare judeţeană va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

                                                               PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                                                 Contrasemnează:

                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                              Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.317

Din 22 decembrie 2016