ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN   

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea execuţiei bugetare la data de  12 decembrie 2016

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ale Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 529/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2016, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice ;

Examinând expunerea de motive nr. 24.878/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 24.878/2016 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

           În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.3, lit.„a” si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1: Se aprobă execuţia bugetului local al Judeţului Neamţ la data de 12.12.2016, conform anexei A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 12.12.2016, conform anexei B care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă execuţia bugetului creditelor interne ale Judeţului Neamţ la data de 12.12.2016, conform anexei C care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile ale Judeţului Neamţ la data de 12.12.2016, conform anexei D care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Direcţia generală buget finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                                                     Contrasemnează:

                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                       Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.318

Din 22 decembrie 2016