HOTĂRÂRE

Nr. 32 din 26.02.2010

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a

Complexului Muzeal Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 792/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Judetean Neamt, întocmită în baza adresei nr. 142/2010 a Complexului Muzeal Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 792/2010 al Direcției juridice şi al Biroului resurse umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă, în mod corespunzător, orice dispoziție contrară.

Art.3: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor și autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

 

PREȘEDINTE

Vasile PRUTEANU

  

 

 

Contrasemnează

                     SECRETARUL JUDEȚULUI

                                                                                                                     Mihaela IGNATOVICI-LAZĂR