HOTĂRÂRE

Nr.32 din 28.03.2011

privind iniţierea procedurii de vânzare a unor bunuri din domeniul privat al

Judeţului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Regulamentului – cadru de vânzare a bunurilor din domeniul privat al judeţului, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamt nr. 70/2003;

Examinând expunerea de motive nr. 1324/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 1324/2011 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală şi Direcţiei generale buget-finanţe, raportul de evaluare nr. 890/2010 întocmit de către Societatea Comercială Expert Eval S.R.L., precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 şi ale art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă iniţierea procedurii de vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare a imobilului aparţinând domeniului privat al Judeţului Neamţ, situat în comuna Cordun, str. Uzinei, judeţul Neamţ, compus din 5 construcţii cu o suprafaţă construită totală de 1.400 m.p. şi teren aferent în suprafaţă de 8.830 m.p.

Art.2: Se aprobă studiul de oportunitate şi caietul de sarcini ale vânzării imobilului de la art. 1, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă ca preţ de pornire al licitaţiei, pentru imobilul prevăzut la art. 1, suma de 192.540 lei, cu T.V.A. inclus.

Art.4: Licitaţia se va organiza în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ:

                              SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                         Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR