HOTĂRÂRE

Nr. 32 din 30.03.2012

privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public şi privat al Judeţului Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 3.056/2012 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 3.056/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(1) lit.”c ”, ale art. 97 precum şi ale art. 122 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1(1) Se aprobă inventarul bunurilor imobile care aparţin domeniului public al Judeţului Neamţ, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă inventarul bunurilor mobile care aparţin domeniului public al Judeţului Neamţ, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă inventarul bunurilor imobile şi mobile care aparţin domeniului privat al Judeţului Neamţ, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Secretarul judetului va asigura comunicarea prezentei hotarari persoanelor si autoritatilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                                           

     Contrasemnează

                                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                             Cristina MITITELU