ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 32 din  12 februarie 2015

privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2015

 

 

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Precizărilor nr. 415001/2015 ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi ale adreselor Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ nr. 2.555/2015, 3.198/2015 şi 3.332/2015;

Examinând expunerea de motive nr. 2.118/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 2.118/2015 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2015, conform anexei nr.1.

Art.2: Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2015, conform anexei nr.2.

Art.3: Se aprobă bugetul împrumuturilor/creditelor interne, pe anul 2015, conform anexei nr. 3.

Art.4: Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2015, conform anexei nr. 4.

Art.5: Se aprobă numărul de personal permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pe anul 2015, conform anexei nr.5.

Art.6: Se aprobă utilizarea excedentului bugetar înregistrat la finele anului 2014, după cum urmează:

              485 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;

              700 mii lei pentru acoperirea temporară a golului de casă provenit din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare;

              800 mii lei pentru acoperirea temporară a golului de casă provenit din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare.

Art.7: Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8: Direcţia generală buget, finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.9: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU