ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 156/2016  privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.25.026/2016 a domnului Laurenţiu-Cristinel Dulamă, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 25.026/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 25.291/2016, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91,  alin. (1) lit. a), alin.(2), lit.d), art.92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică art.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 156/2016 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean, în sensul înlocuirii domnului Dan Manoliu cu domnul Dragoş Nicolae Andoni, pentru a reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ şi a exercita competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Comerciale DRUPO S.A. Neamţ.

Art.2: Se modifică art.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 156/2016 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean, în sensul înlocuirii domnului Dănuţ Andruşcă cu domnul Viorel Marian, pentru a reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ şi a exercita competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Judeţene APA SERV S.A.

Art.3: Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea contractelor de reprezentare.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum şi agenţilor economici vizaţi prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

                                Contrasemnează:

                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                         Daniela SOROCEANU

Piatra Neamţ

Nr.320

Din 22 decembrie 2016