HOTĂRÂRE

Nr. 33 din 26.02.2010

privind unele măsuri referitoare la managementul

Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ şi al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură;

Examinând expunerea de motive nr. 1484/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Judetean Neamt;

Văzând raportul de specialitate nr. 1484/2010 al Biroului resurse umane, procesele verbale finale nr. 1429 şi 1430/2010, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. ”e” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă rezultatul final al evaluării managementului Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ realizat de către domnul director/manager Constantin Bostan, respectiv nota 10,00.

(2) Se aprobă caietul de obiective pentru proiectul de management ce urmează a fi întocmit de către domnul director/manager Constantin Bostan, în vederea încheierii unui nou contract de management, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 1 mai 2010, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Proiectul de management menţionat la alin. (2) va fi depus la sediul Consiliului Judeţean Neamţ până la data de 31 martie 2010.

(4) Domnul Constantin Bostan se numeşte, interimar, în funcţia de director al Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ, pentru perioada 1 martie- 30 aprilie 2010. 

Art.2:(1) Se aprobă rezultatul final al evaluării managementului Complexului Muzeal Judeţean Neamţ realizat de către domnul director/manager Gheorghe Dumitroaia, respectiv nota 10,00.

(2) Se aprobă caietul de obiective pentru proiectul de management ce urmează a fi întocmit de către domnul director/manager Gheorghe Dumitroaia, în vederea încheierii unui nou contract de management, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 1 mai 2010, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Proiectul de management menţionat la alin. (2) va fi depus la sediul Consiliului Judeţean Neamţ până la data de 31 martie 2010.

(4) Domnul Gheorghe Dumitroaia se numeşte, interimar, în funcţia de director al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, pentru perioada 1 martie- 30 aprilie 2010. 

Art.3: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor și autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

 

PREȘEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

 

    Contrasemnează

                                                                                                             SECRETARUL JUDEȚULUI

                                                                                                           Mihaela IGNATOVICI-LAZĂR