HOTĂRÂRE

Nr. 33 din  28.03.2011

privind acordarea unui mandat

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 1.410/2011 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitării Judecătoriei Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 1.410/2011 al Direcției juridice, precum și raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se acordă mandat preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ pentru a reprezenta Judeţul Neamţ în dosarul nr.3755/279/2009 aflat pe rolul Judecătoriei Piatra-Neamţ.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

 

     Contrasemnează:

                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                     Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR