HOTĂRÂRE
Nr.33 din 29.03. 2013

privind validarea mandatului
de consilier judeţean al domnului Adrian Smarandei

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr.3.305/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.7/2013 a Organizaţiei Judeţene Neamţ a Partidului Poporului – Dan Diaconescu şi a Hotărârii Biroului Naţional de Coordonare a PP-DD nr.97/2013;
Văzând raportul de specialitate nr.3.305/2013 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi procesul verbal nr. 3828/2013 al Comisiei de validare;
În temeiul dispoziţiilor art.892 alin. (3) precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Adrian SMARANDEI.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Cristina MITITELU