ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 33 din  12  februarie 2015

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Actului constitutiv și ale Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 115/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 1950/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate  nr. 1950/2015 al Direcției juridice, relații internaționale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum  şi rezultatul votului secret consemnat în procesul-verbal nr. 2340/2015;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul prevederilor art. 13, art. 92, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează domnul Dan MANOLIU, vicepreședinte, pentru a reprezenta Consiliul Județean Neamț, alături de domnul Constantin Iacoban, președintele Consiliului Județean Neamț, (membru de drept în cadrul Consiliului de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”EURONEST”), în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”EURONEST”.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 159/2012 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.115/2007 privind aprobarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST .

Art.3: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor și autorităților interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU