ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 33 din  25 februarie 2016

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de investiţii la obiectivul „Consolidare şi reparaţii la ansamblul acoperiş-mansardă” al clădirii Complexului de servicii „Ion Creangă” Piatra Neamţ din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Examinând expunerea de motive nr. 2.275/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2.275/2016 al Direcţiei investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană şi al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (3), lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de investiţii la obiectivul „Consolidare şi reparaţii la ansamblul acoperiş-mansardă” al clădirii Complexului de servicii „Ion Creangă” Piatra Neamţ din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, în valoare totală de 1.192.105 lei (inclusiv TVA), din care construcţii-montaj în sumă de 968.673 lei (inclusiv TVA), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Direcţia investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană şi Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului relaţia cu consilierii judeţeni, monitorul oficial al judeţului şi gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU