HOTĂRÂRE

Nr. 34 din 26.02.2010

privind aprobarea organigramelor și statelor de funcții pentru unele servicii publice de interes județean

 

                 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii- cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale Hotărârii Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

Examinând expunerea de motive nr. 1.602/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 1.602/2010 al Biroului Resurse umane, adresele nr. 2679/2010 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, nr. 60/2010 a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bozieni, nr. 40/2010 a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni, nr. 508/2010 a Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, nr. 202/2010 a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni, nr. 323/2010 a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Roman, nr. 94 şi 95/2010 ale Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Tîrgu-Neamţ, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin.(2) lit.”c”şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, conform anexelor 1a, 1a1-8 și 1b1-9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Centrului de Îngrijire și Asistență Bozieni, conform anexelor 2a și 2b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Centrului de Îngrijire și Asistență Oșlobeni, conform anexelor 3a și 3b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, conform anexelor 4a și 4b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni, conform anexelor 5a și 5b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

 

Art.6(1)Se aprobă schimbarea denumirii Centrului de Îngrijire și Asistență Roman în”Complex de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman”.

 (2) Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, conform anexelor 6a și 6b.

Art.7: Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Centrului de Îngrijire și Asistență Tîrgu- Neamț, conform anexelor 7a și 7b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                Art.8 (1)Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 aprilie 2010, cu excepția dispozițiilor art.6, alin.(1), care intră în vigoare la data comunicării.

                (2)La intrarea în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se abrogă orice dispoziție contrară.

Art.9: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor și autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

 

 

    Contrasemnează:

                                                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                             Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR