HOTĂRÂRE

Nr.34 din 28.03.2011

privind aprobarea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării unei clădiri aflată în patrimoniul privat al Judeţului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

Examinând expunerea de motive nr. 2095/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2095/2011 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală şi Direcţiei generale buget-finanţe, adresa nr. 71/2010 a Fundaţiei de Îngrijiri Comunitare Piatra Neamţ, adresa nr. 66/2011 a Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional a Judeţului Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.1, lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi demolarea imobilului „Casa medicului- dependinţe(corp de clădire C4)”, proprietate privată a Judeţului Neamţ, situat în municipiul Piatra Neamţ, strada Ştefan cel Mare, nr.23, având datele de identificare şi amplasamentul prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală programe şi dezvoltare rurală va lua măsurile necesare întocmirii documentaţiei tehnice aferente lucrărilor de demolare a construcţiei şi va obţine toate avizele şi autorizaţiile prevăzute de lege în acest sens; ulterior demolării, aceasta va proceda la actualizarea datelor privind imobilul.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ:

                              SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                    Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR