HOTĂRÂRE
Nr. 34 din 29.03.2013

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 74/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile art. 15 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr. 673/2002;
Examinând expunerea de motive nr. 3.402/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 3.402/2013 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;
În temeiul prevederilor art. 54 coroborate cu cele ale art.98 şi ale art. 97 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se modifică anexa nr. 2 „Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură” la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 74/2012, în sensul înlocuirii în componenţa acestei comisii a domnului Decebal Arnăutu cu domnul Alin-Lucian-Emanuel Antochi.
Art.2: Se modifică anexa nr. 3 „Comisia pentru industrie, agricultură, servicii publice, comerţ şi turism” la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 74/2012, în sensul înlocuirii în componenţa acestei comisii a domnului Mihai Farcaşanu cu domnul Adrian Smarandei.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE,
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Cristina MITITELU