HOTĂRÂRE

Nr. 35 din  26.02.2010

 

privind înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă;

Examinând expunerea de motive nr. 1681/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 1681/2010 al Direcției generale buget, finanțe, Direcției juridice şi al Biroului resurse umane, adresa nr. 81/2010 a Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă Neamţ, precum și rapoartele de avizare a comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Începând cu data de 1 martie 2010, se aprobă înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Neamţ, ca instituţie publică descentralizată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Neamţ şi în coordonarea tehnico-metodologică a Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, prin reorganizarea Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă Neamţ.

Art.2: (1) Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Camerei Agricole Județene Neamț conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Personalul Camerei Agricole Judeţene Neamţ se constituie din personalul existent la Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Neamţ, care se consideră transferat în interesul serviciului sau după caz, preluat.

Art.3: Se aprobă numirea temporară a doamnei Doina Clopotariu în funcția de director executiv al Camerei Agricole Județene Neamț, până la organizarea concursului, pe o perioadă de maxim 6 luni.

Art.4: Se aprobă lista serviciilor specifice prestate de Camera Agricolă Județeană Neamț, precum și tarifele aferente acestora, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: În termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Direcția juridică și Biroul Resurse umane, împreună cu conducerea interimară a Camerei Agricole Județene Neamț vor prezenta propuneri privind regulamentul de organizare și funcționare a instituției.

Art.6: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

PREŞEDINTE,

Vasile PRUTEANU

                                                                                        Contrasemnează:

                   SECRETARUL  JUDEŢULUI,

        Mihaela IGNATOVICI-LAZĂR