HOTĂRÂRE

Nr. 35 din 28.03.2011

privind aprobarea solicitării de transmitere în proprietatea Judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ a unui sector de drum

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 1.449/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 1.449/2011 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală şi al Direcţiei juridice, adresa nr. 395/2011 a Consiliului Judeţean Iaşi-Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă solicitarea de transmitere a unui sector de drum, cu lungimea de 1,906 km., din proprietatea Judeţului Iaşi şi din administrarea Consiliului Judeţean Iaşi- Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi în proprietatea Judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ.

(2) Datele de identificare ale sectorului de drum de la alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

     Contrasemnează:

                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                     Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR