HOTĂRÂRE

Nr. 35 din 30.03.2012

privind aprobarea unei asocieri cu Oraşul Tîrgu-Neamţ  în vederea realizării unui proiect de interes public

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 1.825/2012 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 22.204 /2011 a Primăriei oraşului Tîrgu-Neamţ şi nr.141/2012 a Şcolii cu clasele I-VIII nr.3 ”Ion Creangă” Tîrgu-Neamţ ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.1.825/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (6) lit.”a” şi”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Oraşul Tîrgu-Neamţ, prin Consiliul Local al Oraşului Tîrgu-Neamţ, în vederea finalizării lucrărilor de investiţii la corpurile A şi B ale Şcolii cu clasele I-VIII nr.3 ”Ion Creangă” Tîrgu-Neamţ.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării lucrărilor prevăzute la alin.(1), în cuantum de 400.000 lei.

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

          Contrasemnează:

                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                         Cristina MITITELU