HOTĂRÂRE
Nr.35 din 29.03.2013
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 83/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat;
Examinând expunerea de motive nr. 1.643/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiei domnului Gabriel- Lucian Vişan;
Văzând raportul de specialitate nr. 1.643/2013 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 83/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul desemnării domnului Dan-Gabriel Pavăl în calitatea de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman, în locul domnului Gabriel-Lucian Vişan.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU