ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                            

HOTĂRÂRE

Nr.  35   din  31  martie 2014

privind asocierea Judeţului Neamţ cu Clubul Sportiv ”CEAHLĂUL” Piatra-Neamţ
          Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 403/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Clubului Sportiv „Ceahlăul “ Piatra-Neamţ, nr. 14/2014;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 403/2014 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Clubul Sportiv "Ceahlăul" Piatra -Neamţ, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor activităţi de interes  public judeţean, în scopul promovării  şi sprijinirii sportului de performanţă în rândul copiilor şi tinerilor din judeţul Neamţ.

           (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunilor prevăzute la alin. 1, în cuantum de 8.000 lei/lună, pentru perioada 1.04.2014- 31.12.2014.

          (3) Se aprobă acordul de asociere dintre judeţul Neamţ şi Clubul Sportiv Ceahlăul” Piatra-Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

          (2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

     PREŞEDINTE

 

   CULIŢĂ TĂRÂŢĂ

 

 

                                                                                                 Contrasemnează:

 

                                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI

 

                                                                                                   Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 35.PDF