ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 35 din 12 februarie 2015

privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul consiliilor de administraţie ale unor instituţii de cultură de interes judeţean

 

     Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată, coroborate cu cele ale Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 32/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și  funcționare a Complexului Muzeal Județean Neamț;

Examinând expunerea de motive nr. 983/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ,

Văzând raportul de specialitate nr. 983/2015 al Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale,  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 2342/2015;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează doamna Verona CRĂCIUN ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ, în locul domnului Vasile Pruteanu.

           Art.2: Se înlocuiește domnul Vasile Pruteanu cu doamna Verona CRĂCIUN în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliului de administrație al Complexului Muzeal Județean Neamț.

      Art.3: În mod corespunzător, pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică prevederile Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 85/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul consiliilor de administraţie ale instituţiilor de cultură de interes judeţean, cu modificările și completările ulterioare și se abrogă prevederile art.2, alin (2) din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.201/2013 privind desemnarea unor persoane.

 Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL  JUDEŢULUI,

Daniela SOROCEANU