ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 35 din  25 februarie 2016

privind abrogarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Neamţ

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, astfel cum a fost aceasta modificată şi completată cu Legea nr. 285/2015, precum şi ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 1.332/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 3.864/2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 1.332/2016 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.„a”, alin.(5), lit. ”a”, pct. 2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 4/2008 privind stabilirea numărului de autoturisme din parcul auto al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ şi a cotei de carburanţi, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 56/2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.4/2008 privind stabilirea numărului de autoturisme din parcul auto al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ şi a cotei de carburanţi, precum şi Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.55/2012 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.4/2008 privind stabilirea numărului de autoturisme din parcul auto al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ şi a cotei de carburanţi se abrogă.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relaţia cu consilierii judeţeni, monitorul oficial al judeţului şi gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU