HOTĂRÂRE

Nr. 36 din  26.02.2010

privind acordarea unui mandat special

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 1634/2010 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

   Văzând raportul de specialitate comun nr. 1634/2010 al Direcției generale programe şi dezvoltare rurală și al Direcției generale buget-finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate;

   În temeiul dispozitiilor art. 91, alin.2, lit.”d” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se acordă mandat special reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Societăţii Comerciale NEAMŢ TURISM S.A., să întreprindă măsurile necesare în vederea majorării capitalului social al societăţii cu bunurile aferente imobilului ”Staţiunea Neguleşti”, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

(2) Valoarea imobilului prevăzut la alineatul 1, la data de 31 ianuarie 2010, este de 2.654.414 lei.

Art.2: În termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Direcţia generală programe şi dezvoltare rurală va asigura încheierea protocolului de predare-preluare a imobilului de la art. 1.

Art.3: Reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii Comerciale Neamţ Turism S.A. vor prezenta o informare privind evaluarea bunului prevăzut la art.1 precum şi numărul de acţiuni cu care s-a majorat capitalul social.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

PREŞEDINTE

                   Vasile PRUTEANU                     

                                                           

    CONTRASEMNEAZĂ

   SECRETARUL JUDEŢULUI

   Mihaela IGNATOVICI-LAZĂR