HOTĂRÂRE

Nr.36 din  28.03.2011

privind aprobarea solicitării de transmitere în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ a unui sector de drum din comuna Girov, judeţul Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 2.415/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2.415/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)Se aprobă solicitarea de transmitere din administrarea Consiliului Local al Comunei Girov în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ a unui sector de drum de exploatare, proprietatea Comunei Girov, în vederea asigurării accesului la obiectivul ”Depozit judeţean de deşeuri” în cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, pe durata existenţei depozitului, până la finalizarea monitorizării post-închidere a acestuia.

(2) Datele de identificare ale sectorului de drum de la alin. (1) sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

     Contrasemnează:

                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                     Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR