HOTĂRÂRE

Nr.36 din 30.03.2012

privind aprobarea unei asocieri cu Parohia ”Sf. Voievozi Mihail şi Gavriil” Roman

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 1.069/2012 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.4/2012 a Parohiei ”Sf. Voievozi Mihail şi Gavriil” Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 1.069/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe şi Serviciului juridic, contencios, relaţii publice precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Parohia ”Sf. Voievozi Mihail şi Gavriil” Roman, în vederea realizării unor lucrări la acoperişul bisericii ce figurează în lista monumentelor istorice la poziţia NT-II-m-B-10667.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării obiectivului de interes judeţean, în cuantum de 20.000 lei

(3) Se aprobă Acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ:

                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                        CRISTINA MITITELU