HOTĂRÂRE
Nr. 36 din 29.03.2013
pentru modificarea unor organigrame şi state de funcţii

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale Ordinului minstrului sănătăţii nr.1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar şi ale Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 3325/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.121/2013 a Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ şi nr. 2.712/2013 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 3325/2013 al Biroului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: : Se aprobă modificarea statului de funcţii al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.76/2010- anexa nr. 1b), cu modificările şi completările ulterioare, în sensul transformării unui post de contabil, studii medii, treaptă profesională IA, poz.nr. 69, în economist, studii superioare, grad profesional I.
Art.2: Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.68/2011- anexele nr. 1 şi 2, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
• Serviciul RUONS – Contencios, nr. crt. II.1 se redenumeşte Serviciul Resurse Umane – Contencios;
• Serviciul de Management al Calităţii Serviciilor Medicale, nr. crt. II.2:
– postul de şef serviciu (psiholog principal), studii superioare, grad II, poz. nr. 1, se transformă în şef serviciu (economist IA), studii superioare, grad II;
– postul de operator, studii medii, treaptă profesională I, poz.nr. 5, se transformă în economist, studii superioare, grad profesional II;
• Serviciul Administrativ, nr. crt. II.8: postul vacant de funcţionar, studii medii, treaptă profesională I, poz. nr. 2, se transformă în consilier juridic debutant, studii superioare şi se mută la Serviciul Resurse Umane – Contencios, nr. crt. II.1;
• Serviciul Administrativ Spital, nr. crt. III: postul de muncitor calificat, studii medii, treaptă profesională IV, poz. nr. 21, se transformă în muncitor calificat, studii medii, treaptă profesională III;
• Compartimentul Hematologie, nr. crt. IX: un post de asistent medical, studii postliceale, poz. nr. 10, se transformă în asistent medical principal, studii postliceale;
• Compartimentul Diabet Zaharat Nutriţie şi Boli Metabolice, nr. crt. XI:
– postul de medic rezident anul III, studii superioare, poz. nr. 3, se transformă în medic rezident anul IV, studii superioare;
– un post vacant de infirmieră, studii generale, poz. nr. 12, se transformă în infirmieră debutantă, studii generale;
• Compartimentul Nefrologie, nr. crt. XII : postul de medic rezident anul III, studii superioare, poz. nr. 2, se transformă în medic rezident anul IV, studii superioare;
• Secţia Reumatologie, nr. crt. XIII – Laboratorul de Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie, nr. crt. XIII.1: postul de medic rezident anul II, studii superioare, poz. nr. 2, se transformă în medic rezident anul III, studii superioare;
• Secţia Oncologie Medicală, nr. crt. XIV: un post de infirmier, studii generale, poz. nr. 34, se transformă în infirmer debutant, studii generale;
• Secţia Cardiologie, nr. crt. XV: un post de medic rezident anul III, studii superioare, poz. nr. 9, se transformă în medic rezident anul IV, studii superioare;
• Secţia Pediatrie, nr. crt. XVI : postul de infirmieră debutantă, studii generale, poz. nr. 50, se transformă în infirmieră, studii generale;
• Unitatea de Primire Urgenţe, nr. crt. XXIII: două posturi de medic rezident anul III, studii superioare, poz. nr. 19 şi 20, se transformă în medic rezident anul IV, studii superioare;
• Secţia Ortopedie şi Traumatologie, nr. crt. XXXIX: două posturi vacante de asistent medical principal, studii postliceale, poz. nr. 8 şi 9, se transformă în: un post de asistent medical debutant, studii postliceale şi un post asistent medical, studii postliceale;
• Sterilizare, nr. crt. XL: un post de asistent medical debutant, studii postliceale, poz.11, se transformă în asistent medical, studii postliceale;
• Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală, nr. crt. XLIV: postul de medic rezident anul III, studii superioare, poz. nr. 15, se transformă în medic rezident anul IV.

Art.3: Modificările prevăzute la art.1-2 sunt valabile sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.
Art.4: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 aprilie 2013.
Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU