ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 36 din  25 februarie 2016

privind aprobarea suplimentării numărului de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru personalul neclerical aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.2843/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.5/2016 a Parohiei ”Sfântul Ioan Domnesc” Piatra Neamţ, nr.95/2016 a Episcopiei Romano-Catolică Iaşi şi nr.1605/2016 a Bisericii Creştine după Evanghelie din România;

Văzând raportul de specialitate comun nr.2843/2016 al Direcţiei generale buget finanţe şi Serviciului resurse umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit. b) şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă suplimentarea numărului de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru personalul neclerical aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, la nivelul judeţului Neamţ, cu 3 posturi, după cum urmează:

a. Parohia Sfântul Ioan Domnesc Piatra Neamţ – 1 post;

b. Episcopia Romano-Catolică Iaşi – Parohia Romano-Catolică Bârgăuani – 1 post;

c. Biserica Creştină după Evanghelie din România – 1 post.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va dispune măsurile necesare comunicării prezentei hotărâri Secretariatului de Stat pentru Culte, în vederea finanţării acestora din bugetul de stat.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului relaţia cu consilierii judeţeni, monitorul oficial al judeţului şi gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU