HOTĂRÂRE

Nr. 37 din 26.02.2010

 

privind aprobarea unei asocieri în vederea participării la ediţia a 23-a a Târgului de Turism al României

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.1673/2010 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

   Văzând raportul de specialitate comun nr. 1673/2010 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală, al Direcției juridice și al Direcției generale buget-finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   În temeiul dispozitiilor art. 91, alin.6, lit.”a” și lit.”c” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1:(1)Se aprobă asocierea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, cu Municipiul Piatra- Neamț şi cu Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ, în vederea participării la a 23-a ediţie a Târgului de Turism al României, ce va avea loc în perioada 25-28 martie 2010, la Complexul expozițional Romexpo din București.

(2) Se aprobă contribuția financiară a Județului Neamț, pentru realizarea acțiunii de interes public județean de la alin.1, în cuantum de 150.000 lei.

 (3) Se aprobă acordul de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția generală programe şi dezvoltare rurală și Direcția juridică vor lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere și pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, pe care secretarul județului o va comunica tuturor autorităților și instituțiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

        CONTRASEMNEAZĂ

   SECRETARUL JUDEŢULUI

   Mihaela IGNATOVICI-LAZĂR